Naše jasle pracujú na základe Britského systému Early Year Frame. Vzdelávacie programy pre veľmi malé deti do 3 rokov zahŕňajú základné oblasti rozvoja:

Komunikácia a rozvoj jazyka, ktoré deťom poskytujú príležitosť na prežitie bohatého jazykového prostredia; rozvíjať svoju dôveru a zručnosti pri vyjadrovaní sa;  hovoriť a počúvať v rôznych situáciách
Related image
Related image
• Fyzický rozvoj poskytujúci príležitosti pre deti, aby boli aktívne a interaktívne; a rozvíjať ich koordináciu, kontrolu a pohyb. Deti sa učia pochopiť dôležitosť fyzickej aktivity a tiež robiť zdravé rozhodnutia vo vzťahu k potravinám a výberu jedla. Rozvoj hrubej motoriky je v tomto období dôležitý na správny vývin chôdze a koordinácie pohybov.

• Osobný, sociálny a emocionálny rozvoj pomáhajúci deťom rozvíjať pozitívny zmysel pre seba a iných; vytvárať pozitívne vzťahy a rozvíjať úctu k druhým; rozvíjať sociálne zručnosti a naučiť sa riadiť svoje pocity a emócie; porozumieť očakávanému správaniu v skupinách; a mať dôveru vo svoje vlastné schopnosti

Naši odborníci pracujúci s najmladšími deťmi sa budú silne zameriavať na tri hlavné oblasti, ktoré sú základom úspešného vzdelávania a plynulo nadväzujú na ďalšie štyri špecifické oblasti. Tri hlavné oblasti odrážajú kľúčové zručnosti a schopnosti, ktoré musia všetky deti efektívne rozvíjať a učiť sa a byť pripravené aj na školu. Očakáva sa, že rovnováha sa posunie smerom k rovnomernejšiemu zameraniu na všetky oblasti vzdelávania, keďže deti rastú v dôvere v ich schopnosti. Ak však počas prvých rokov, ak pokrok dieťaťa v akejkoľvek hlavnej oblasti vyvoláva obavy, odborníci naše učiteľky to musia prediskutovať s rodičmi a / alebo opatrovateľmi dieťaťa a dohodnúť sa na tom, ako dieťa podporiť. Zvážime, či dieťa môže potrebovať špeciálnu vzdelávaciu potrebu alebo zdravotné postihnutie, ktoré si vyžaduje odbornú pomoc. Každá intervencia bude prepojená s príslušnými službami iných agentúr a my Vám budeme pomáhať v prístupe k nim.

Pre deti, ktorých domáci jazyk nie je slovenčina, podnikneme primerané kroky na to, aby sme poskytli deťom príležitosť rozvíjať a používať anglický, ktorý používame vo vzdelávacích ale aj každodenných činnostiach,  pričom budeme podporovať rozvoj ich domáceho.

Samozrejmosťou je, aby deti mali dostatok príležitostí učiť sa a dosiahnuť dobrý štandard v anglickom a slovenskom jazyku počas EYFS:

Každá oblasť vzdelávania a rozvoja sa vždy realizuje prostredníctvom plánovanej, cieľavedomej hry a prostredníctvom kombinácie aktivít pod vedením dospelých a detí. Hra je nevyhnutná pre rozvoj detí, buduje ich dôveru, keď sa učia skúmať, premýšľať o problémoch, ktoré  súvisia s ostatnými. Deti sa učia vedením vlastnej hry a účasťou na hre, ktorú vedú dospelí. Ako deti starnú, a ako ich vývoj umožňuje, očakávame, že rovnováha sa postupne posunie smerom k ďalším aktivitám vedeným dospelými, aby pomohli deťom pripraviť sa na formálnejšie vzdelávanie a pripravené na vyššie  triedy v našej materskej škole.

Image result for kids emotions