V materskej škole s jaslami Fairyland  poskytujeme kvalitné predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 1 – 6 rokov a to  aj pre deti  s odloženou školskou dochádzkou. Zachovávame charakter  rodinného prostredia s individuálnym prístupom tak aby sme umožnili harmonický vývoj každého dieťaťa v našej starostlivosti. Every child is unique, alebo každé dieťa je jedinečné je základ od ktorého vedieme deti ich cestou vzdelaním.
Related image
Related image
V našej materskej škole kladieme dôraz na výuku anglického jazyka, pretože deti majú prirodzenú schopnosť učiť sa jazyky. Cieľom výučby je osvojiť si cudzí jazyk prirodzenou metódou, ako každodenným  používaním. Po absolvovaní bilingválneho predprimárneho vzdelávania u nás môžete očakávať vysoko kvalitnú prípravu na vstup do ZŠ s vydaním osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, plynulé zvládnutie komunikačných zručností v anglickom jazyku na základnej úrovni, ovládanie moderných komunikačných technológií ( počítače, interaktívna tabuľa, ) a rozvinutie sociálnej a emocionálnej oblasti ,ktoré patria ku kľúčovým kompetenciám. Výchovno – vzdelávacie aktivity vo Fairyland prebiehajú podľa školského vzdelávacieho programu ISCED 0, čo je základným školským dokumentom, na základe ktorého sa realizuje výchova a vzdelávanie v školách.
Využívame jedinečnú možnosť zážitkového učenia. Vďaka tejto„ hravej učenlivosti“ deti už od útleho veku dokážu prijímať veľké množstvo informácií. To je dôvod, prečo dbáme na výber správnych metód učenia. Pracujeme s vlastnou vypracovanou metodikou výučby detí predškolského veku.
Related image
Related image
Ponúkame aktívnu komunikáciu  so zahraničnými lektormi, tzv. native speakers, používame špeciálne pomôcky, materiály, učebnice -zabezpečujeme individuálny prístup ku každému dieťaťu a pracujeme s deťmi v malých skupinách /od 8 max. do 16/
Hrdo môžeme povedať, že z našej materskej školy odchádzajú do školy deti, ktoré už dokážu komunikovať v anglickom jazyku. To platí aj pre niektoré deti, ktoré k nám prídu až posledný rok pred nástupom do školy. Nesmierne sa tešíme, že aj deti, ktoré prišli ako plaché a bojácne, odchádzajú od nás ako suverénne osobnosti so slušným vystupovaním, na ktoré sa u nás nezabúda.
Related image