Nie jeden rodič si kladie otázku kedy je najlepšie začať s výučbou cudzieho jazyka u svojho dieťaťa. Dlhoročná skúsenosť ukazuje, že čím skôr, tým lepšie. Malé deti sa prirodzene učia rozumieť, hovoriť v každom jazyku, ktorým na ne hovoríme. Podnetné prostredie, ktorým deti obklopujeme a v tomto prípade je to iný jazyk je prioritou vo všetkých edukačných aktivitách počas celého dňa.

Popredné miesto vďaka celosvetovej komunikácii obsadil anglický jazyk, preto ako základ našej výuky využívame aktívnu angličtinu pre deti od 2 do 6 rokov vo všetkých vzdelávacích aktivitách, ale aj v bežných denných činnostiach.

Vytvorený systém vzdelávania je tzv. dvojjazyčný. Je zameraný na to, aby si deti osvojili komunikačné kompetencie v anglickom jazyku a súbežne aj v materinskom jazyku.

Deti našu materskú školu opúšťajú s bilingválnymi zručnosťami skúseného hovorcu.

Image result for international kids languages