• Deťom dávame pocit istoty a bezpečia, že sú súčasťou jednej veľkej rodiny – kde môžu konať na základe ich vlastného záujmu tak, aby nimi vykonané činnosti ich napĺňali a dávali im pocit radosti. Fairyland podporuje otvorenu komunikaciu vramci blizkich vztahov medzi rodicmi a zamesnancami. 
  • Všetky aktivity vykonané počas dňa sú plánované tak, aby uspokojili všetky vekové kategórie. Tým pádom rozvíjame ich sebavedomie a schopnosť vlastného zhodnotenia. Chceme napomôcť deťom v tom, aby plynule ovládali komunikáciu u nás používaných jazykov (anglicky a slovensky), pri zachovaní úcty k vlastnej materinskej reči.
  • V procese výučby rovnako kladieme dôraz tak na činnosti v rámci, ako aj mimo detského centra. Aktivity vykonávané v prírode, mimo budovy detského centra – ako výchova k ochrane prírody, vytvorenie si a formovanie pozitívneho vzťahu k zdravej životospráve sú dôležitou súčasťou plánovaných aktivít